Her er forklaringen til, hvad et koordinatsystem er

Et koordinatsystem er to rette linjer, som står vinkelret på hinanden. Den vandrette linje kaldes for x-aksen og den lodrette for y-aksen. Det sted hvor akserne møder hinanden er nulpunktet, der også skrives som \((0,0)\).

Kvadranter

Koordinatsystemet er inddelt i 4 kvadranter, som vist på tegningen herunder.

Koordinatsystem med de 4 kvadranter

Vi tæller således fra øverste højre og mod uret.

For kvadranterne gælder, at i:

    1. kvadrant er x og y altid positive.
    1. kvadrant er x altid negativ og y altid positiv.
    1. kvadrant er x og y altid negative.
    1. kvadrant er x altid positiv og y altid negativ.

Punkter

Et punkt i koordinatsystemet beskriver vi som \((x, y)\). Vi husker i den forbindelse, at x er den vandrette akse og y den lodrette akse.

Det sted hvor akserne møder hinanden, kalder vi for nulpunktet. Nulpunktet ligger i \((0, 0)\) og er altid udgangspunktet, når vi skal finde et givet punkt i koordinatsystemet.

Tegn punktet \((2, 3)\)

Vi indtegner punktet på tegningen herunder:

Koodinatsystem med markering af punktet (2, 3)

Vi starter således med at gå 2 til højre på x-aksen, og 3 op på y-aksen. Lige dér ligger nemlig punktet \((2, 3)\).

Lad os tage et eksempel mere.

Tegn punktet \((-2, -3)\)

Punktet markeres i koordinatsystemet på tegningen nedenfor:

Koordinatsystem med markering af punktet (-2, -3)

Læg mærke til at vi denne gang skal gå minus 2 på x-aksen (det vil sige til venstre for nulpunktet), og minus 3 på y-aksen (hvilket er nedad i forhold til nulpunktet).

Vi tegner en trekant

Kender vi tre punkter i et koordinatsystem, så kan vi forbinde dem og tegne en trekant.

Tegn punkterne \((-1, 2)\), \((3, 2)\) og \((1, 0)\) og forbind.

Vi indtegner de tre punkter, forbinder dem og får en trekant, der vender på hovedet.

Koordinatsystem med tre punkter der forbindes og danner en trekant

Når vi på den måde har tegnet en figur i et koordinatsystem, og kender alle dens punkter, er det nemt at forstørre, spejle eller flytte figuren.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvor mange kvadranter har koordinatsystemet?

Det lidt nørdede

Punktet hvor de to akser i koordinatsystemet skærer hinanden, kaldes for origo. Origo betyder ophav på latin.


Det mest almindelige koordinatsystem er det kartesiske. Men der findes også forskellige varianter af logaritmiske og polære koordinatsystemer.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 24 Mar 2019 - relevante nøgleord: geometri, koordinater, akser, grundled, funktion, centrum
Siden her er senest opdateret: 24 Mar 2019 - relevante nøgleord: geometri, koordinater, akser, grundled, funktion, centrum